Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе нa 08.11.2022 г. от 15:30 часa в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 1029 Одобрение на Споразумение между Община Русе и Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „д-р Димитър Граматиков“ – Русе ЕООД за съфинансиране на дейности по проект „Строително-монтажни работи за създаване и оборудване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19“
 2. К.л. № 1032 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 3. К.л. № 1033 Удостояване на именития русенски хоров диригент Антоний Николов Тодоров със званието „Почетен гражданин на Русе“ – посмъртно
 4. К.л. № 1034 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на ел. кабел НН до ПИ 63427.153.2098 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
 5. К.л. № 1035 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 63427.149.808 и 63427.149.809 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Касева чешма“, гр. Русе
 6. К.л. № 1036 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2021 г.
 7. К.л. № 1041 Увеличаване капитала на „Общински пазари“ ЕООД
 8. К.л. № 1042 Приемане на решение за предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Русе г-н Иво Колев Пазарджиев, на основание чл.12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във вр. с чл.24, ал.3 от ЗМСМА
 9. К.л.№ 1043 Допълнение на Правила и нормативи за прилагане на ОУПО – Русе
 10. К.л.№ 1048 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.184.31 находящ се в местност „Над линията“, землището на гр. Русе, община Русе
 11. К.л.№ 1050 Прехвърляне на общински части, представляваща придаваеми терени от 24 кв.м. и 8 кв.м. по улична регулация, срещу част от 3 кв.м. от ПИ №501.118 /УПИ XI-118/ – частна собственост към ПИ №501.452 – ул. „Стара планина“, кв. 12, село Долно Абланово, Община Русе
 12. К.л.№ 1051 Прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба върху съсобствения с Община Русе поземлен имот с идентификатор 63427.6.331 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-Север“, ул. „Зорница“, по реда на 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост
 13. К.л.№ 1052 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, ул. „Страхил войвода“ №8
 14. К.л.№ 1053 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47366, Община Русе, местност „Вехтите лозя“
 15. К.л.№ 1055 Учредяване възмездно право на пристрояване към сграда частна собственост, в имот частна общинска собственост
 16. К.л.№ 1057 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2022 година
 17. К.л.№ 1058 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 г.
 18. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Иван Иванов /