Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Екология, което ще се проведе на 07.11.2022 г. от 15:00 ч.в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.№ 1032 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
  2. К.л.№ 1033 Удостояване на именития русенски хоров диригент Антоний Николов Тодоров със званието „Почетен гражданин на Русе“ – посмъртно
  3. К.л.№ 1036 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2021 г.
  4. К.л.№ 1041 Увеличаване капитала на „Общински пазари“ ЕООД
  5. К.л.№ 1042 Приемане на решение за предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Русе г-н Иво Колев Пазарджиев, на основание чл.12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във вр. с чл.24, ал.3 от ЗМСМА
  6. К.л.№ 1043 Допълнение на Правила и нормативи за прилагане на ОУПО – Русе
  7. К.л.№ 1048 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.184.31 находящ се в местност „Над линията“, землището на гр. Русе, община Русе
  8. К.л.№ 1057 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2022 година
  9. К.л.№ 1058 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 г.
  10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Стоян Христов/