Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм, което ще се проведе на 07.12.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.№ 1061 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот с адрес: гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, предмет на АОС №7438/12.05.2015 г.
 2. К.л.№ 1062 Приемане на предложение от концесионера „Порт Пристис“ ООД за изменение на Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост
 3. К.л.№ 1069 Изменение на „Списък на жилищата за продажба“ и извършване на продажба на допълнително определени общински жилища
 4. К.л.№ 1070 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж, върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Сандрово, община Русе
 5. К.л.№ 1071 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда с идентификатор 63427.4.1913.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, представляващ гараж, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Клисура“ №76
 6. К.л.№ 1072 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Ястребово, Община Русе
 7. К.л.№ 1073 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Ястребово, Община Русе
 8. К.л.№ 1074 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с.Бъзън, Община Русе
 9. К.л.№ 1075 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе
 10. К.л.№ 1076 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Сандрово, Община Русе
 11. К.л.№ 1077 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес в град Русе, община Русе, кв. „Здравец“, ул. ‚,Петрохан“ № 59-Б
 12. К.л.№ 1078 Учредяване право на пристрояване за изграждане на обект: „Магазин за пакетирани промишлени стоки“ към съществуваща жилищна сграда, построена в имот общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Чавдар войвода“ №53, ЕКАТТЕ: 47336
 13. К.л.№ 1081 Приемане на правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“
 14. К.л.№ 1083 Решение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе
 15. К.л.№ 1084 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства за финансиране с проектно предложение по процедура по „Дейност 1: Изграждане на младежки центрове (в областни градове)” по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и да поеме ангажимент за осигуряване на устойчивост
 16. К.л.№ 1085 Решение за даване на съгласие Община Русе да участва в проектно предложение RECORIVER – Reconstructing urban/periurban riversides /реконструиране на градски/околоградски крайбрежия по Програма регион „Дунав“ 2021-2027
 17. К.л.№ 1086 Решение за даване на съгласие Община Русе да участва в проектно предложение Empowering Public Institutions for a LEVel-up SmArTer Danube Region GovErnance, Danube Elevate/ Овластяване на публичните институции за повишаване на по-интелигентно управление по Програма регион „Дунав“ 2021-2027
 18. К.л.№ 1087 Решение за даване на съгласие Община Русе да участва в проектно предложение„Действие за изграждане на капацитет за лидери на интелигентни общности“ по процедура Еразъм КА2 – Малко мащабни партньорства
 19. К.л.№ 1088 Кандидатстване на Община Русе по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“.
 20. К.л.№ 1089 Приемане на Стратегия за развитие на предучилищното и училищно образование в община Русе (2022-2026)
 21. К.л.№ 1090 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 22. К.л.№ 1091 Поемане на краткосрочен дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект по ОП „Околна среда“ – „Подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, административен договор №Д-34-89 от 07.10.2019 г., регистрационен номер в ИСУН №BG16M1OP002-5.004-0012-С01
 23. К.л.№ 1092 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с обект ДГ „Слънце“ гр. Русе по процедура № BG-RRP-1.007 “Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост
 24. К.л.№ 1093 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с обект СУ „Възраждане“ гр. Русе по процедура № BG-RRP-1.007 “Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост
 25. К.л.№ 1094 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с обект ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе по процедура № BG-RRP-1.007 “Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост
 26. К.л.№ 1096 Програма и бюджет за 62. МФ „Мартенски музикални дни” през 2023 г.
 27. К.л.№ 1097 Корекция на бюджета на Община Русе за 2022 г.
 28. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Пламен Цветков/