Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси, което ще се проведе на 05.12.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.№ 1064 Провеждане на процедура по чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост
 2. К.л.№ 1065 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м на територията на гр. Русе
 3. К.л.№ 1067 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за ателие за културни и художествени дейности на Сдружение „Дунавска задруга на народните художествени занаяти“
 4. К.л.№ 1084 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства за финансиране с проектно предложение по процедура по „Дейност 1: Изграждане на младежки центрове (в областни градове)” по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и да поеме ангажимент за осигуряване на устойчивост
 5. К.л.№ 1085 Решение за даване на съгласие Община Русе да участва в проектно предложение RECORIVER – Reconstructing urban/periurban riversides /реконструиране на градски/околоградски крайбрежия по Програма регион „Дунав“ 2021-2027
 6. К.л.№ 1086 Решение за даване на съгласие Община Русе да участва в проектно предложение Empowering Public Institutions for a LEVel-up SmArTer Danube Region GovErnance, Danube Elevate/ Овластяване на публичните институции за повишаване на по-интелигентно управление по Програма регион „Дунав“ 2021-2027
 7. К.л.№ 1087 Решение за даване на съгласие Община Русе да участва в проектно предложение„Действие за изграждане на капацитет за лидери на интелигентни общности“ по процедура Еразъм КА2 – Малко мащабни партньорства
 8. К.л.№ 1088 Кандидатстване на Община Русе по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“.
 9. К.л.№ 1089 Приемане на Стратегия за развитие на предучилищното и училищно образование в община Русе (2022-2026)
 10. К.л.№ 1090 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 11. К.л.№ 1092 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с обект ДГ „Слънце“ гр. Русе по процедура № BG-RRP-1.007 “Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост
 12. К.л.№ 1093 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с обект СУ „Възраждане“ гр. Русе по процедура № BG-RRP-1.007 “Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост
 13. К.л.№ 1094 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с обект ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе по процедура № BG-RRP-1.007 “Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост
 14. К.л.№ 1095 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2023 г.
 15. К.л.№ 1096 Програма и бюджет за 62. МФ „Мартенски музикални дни” през 2023 г.
 16. К.л.№ 1097 Корекция на бюджета на Община Русе за 2022 г.
 17. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Росица Георгиева/