Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 19.01.2023 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.№ 1099 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2023 г.
 2. К.л.№ 1101 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 3. К.л.№ 1102 Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”
 4. К.л.№ 1103 Кандидатстване на Община Русе по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“
 5. К.л.№ 1108 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на ел. кабел НН до ПИ 63427.169.683 в м. „Гълъбец“, землище на гр. Русе
 6. К.л.№ 1110 Одобряване на ПУП – План за улична регулация от о.т. 10630 до нова о.т. 20, изменение на кв. 1003, план за регулация на ПИ 63427.8.313 и изменение на план за регулация на УПИ IV-за инж. техн. инфраструктура в кв. 1000, Източна промишлена зона по плана на гр. Русе
 7. К.л.№ 1111 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на 2 бр. ел. кабел за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 63427.10.1806 в м. „Арнаут дере“, землище на гр. Русе към електропреносната мрежа на „ЕРП Север“ АД
 8. К.л.№ 1112 Отказ от даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.183.15 находящ се в местност „Над линията“, землището на гр. Русе, община Русе
 9. К.л.№ 1113 Отказ от даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.183.13 находящ се в местност „Над линията“, землището на гр. Русе, община Русе
 10. К.л.№ 1115 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 11. К.л.№ 1116 Стартиране на конкурсна процедура за избор на Обществен посредник на територията на Община Русе
 12. К.л.№ 1117 Поемане на краткосрочен дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Интегриран проект “Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“, финансиран по Споразумение за безвъзмездна финансова помощ LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR
 13. К.л.№ 1118 Годишен отчет за третата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г.
 14. К.л.№ 1119 Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Русе
 15. К.л.№ 1124 Одобряване на ПУП – изменение на план за улична регулация от О.Т. 8865 до О.Т. 7177 и изменение на план за регулация на УПИ I-за озеленяване, спорт и жил. строителство в кв. 640 по плана на гр. Русе
 16. К.л.№ 1125 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 година
 17. К.л.№ 1140 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в землището на гр. Русе, м. „Гърков дол“
 18. К.л.№ 1142 Поемане на дългосрочен дълг от Община Русе, за обезпечаване на договор с гарантиран резултат (ЕСКО) за проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в град Русе, кв. Средна кула и кв. Долапите.
 19. К.л.№ 1143 Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури съфинансиране за проектно предложение по процедура по „Дейност 1: Изграждане на младежки центрове (в областни градове)” по Националния план за възстановяване и устойчивост
 20. К.л.№ 1144 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода юли 2022 г. – декември 2022 г.
 21. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Йовчо Смилов/