Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе нa 19.01.2023г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.№ 1099 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2023 г.
 2. К.л.№ 1100 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот в град Русе, ул. „Независимост“ №2, предмет на АЧОС №6867/25.01.2013 г.
 3. К.л.№ 1101 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 4. К.л.№ 1102 Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”
 5. К.л.№ 1103 Кандидатстване на Община Русе по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“
 6. К.л.№ 1115 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 7. К.л.№ 1116 Стартиране на конкурсна процедура за избор на Обществен посредник на територията на Община Русе
 8. К.л.№ 1117 Поемане на краткосрочен дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Интегриран проект “Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“, финансиран по Споразумение за безвъзмездна финансова помощ LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR
 9. К.л.№ 1118 Годишен отчет за третата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г.
 10. К.л.№ 1119 Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Русе
 11. К.л.№ 1125 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 година
 12. К.л.№ 1127 Съгласие за продажба на общински терен от 13 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XVIII-1059, в кв. 54 по регулационния план на с. Червена вода, Община Русе
 13. К.л.№ 1128 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 17 кв.м., които да се придадат към УПИ V – 1404А, в кв. 87 по регулационния и кадастралния план на с. Червена вода, община Русе
 14. К.л.№ 1129 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-1721 в кв. 106 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 15. К.л.№ 1130 Продажба на сграда №100.226.1 – частна общинска собственост, с адрес: с. Ястребово, ЕКАТТЕ: 87700, кв. 15, Община Русе, построена в поземлен имот – частна собственост, по реда на чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗС
 16. К.л.№ 1131 Съгласие за продажба на общински терен от 67 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ II-92 в кв. 69 по регулационния и кадастрален план на с. Сандрово, Община Русе
 17. К.л.№ 1132 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II-149 в кв. 7 по регулационния план на село Просена, Община Русе
 18. К.л.№ 1133 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ в гр. Мартен, Община Русе, Област Русе, с площ 793 кв.м, по реда на чл.35, ал. 3 от ЗОС
 19. К.л.№ 1134 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, Община Русе, ул. „Васил Левски“ №8, по реда на чл.35, ал. 1 от ЗОС
 20. К.л.№ 1135 Съгласие за продажба на общински недвижими имоти, представляващи придаваеми терени по улична регулация, с площ от 75.43 кв.м. и 132.44 кв.м, които да се придадат към УПИ IV-70, в кв. 5 по застроителния и регулационния план на село Ястребово, община Русе
 21. К.л.№ 1136 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на шест броя гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ж.к. „Дружба 2“.
 22. К.л.№ 1142 Поемане на дългосрочен дълг от Община Русе, за обезпечаване на договор с гарантиран резултат (ЕСКО) за проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в град Русе, кв. Средна кула и кв. Долапите.
 23. К.л.№ 1143 Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури съфинансиране за проектно предложение по процедура по „Дейност 1: Изграждане на младежки центрове (в областни градове)” по Националния план за възстановяване и устойчивост
 24. К.л.№ 1144 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода юли 2022 г. – декември 2022 г.
 25. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Йорданка Даневска/