Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

ПРОЕКТ

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ДНЕВЕН РЕД

На заседанието, което ще се проведе  на 12.06.2019 (сряда) от 10:00 ч.

 1. К.Л. 1107 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на територията на Община Русе
 2. К.Л. 1108 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите за местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
 3. К.Л. 1109 Подновяване договорите за управление на общинските търговски дружества-лечебни заведения „Диагностично консултативен център 1 – Русе“ ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД и „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД
 4. К.Л. 1110 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот с идентификатор 63427.11.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 1938 кв.м. и построената в него едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна“, със застроена площ 339 кв.м. с адрес град Русе, кв. ДЗС, ул. Чинар, предмет на АОС №7180/14.02.2014 г.
 5. К.Л. 1113 Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе
 6. К.Л. 1114 Определяне на начални продажни цени и начин за продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост за 2019 г.
 7. К.Л. 1115 Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча, в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат
 8. К.Л. 1117 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 година
 9. К.Л. 1118 Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Общината, в съсобствен недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Мими Балканска“ №15
 10. К.Л. 1121 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба“ – 2, ул. „Йосиф Цанков“ №65 А
 11. К.Л. 1122 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Мадара“
 12. К.Л. 1123 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Николово, Община Русе, ул. „Хан Кубрат“, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 13. К.Л.1127 Изменение в т. 1 от Решение № 946, прието с Протокол № 37 от 13.09.2018г. във връзка с  Поемане на дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект “Развитие на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе – Гюргево с Паневропейски транспортен коридор № 7”, Акроним BETTER CONNECTED EUROREGION RUSE-GIURGIU, с код 15.1.1.041/ROBG-130 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020
 14. К.Л.1129 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
 15. К.Л.1130 Изменение и допълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ – гр. Русе, 2014 – 2020 г.
 16. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:

                                    /засл. проф. Васил Пенчев/