Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе нa 09.02.2023г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.№ 1145 Изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи актовете за установяване на административни наказания да се съставят и от звено „Общинска полиция“
 2. К.л.№ 1146 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
 3. К.л.№ 1147 Приемане на Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата
 4. К.л.№ 1148 Провеждане на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските публични предприятия
 5. К.л.№ 1149 Решение за продажба чрез публичен търг на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД
 6. К.л.№ 1150 Прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе – разположени в Зона 1
 7. К.л.№ 1151 Приемане на Годишен мониторингов доклад за изпълнение на дейностите за 2022 г. по Програмата за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, на територията на община Русе (2022-2023), приета с Решение № 1011, с Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет-Русе
 8. К.л.№ 1153 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
 9. К.л.№ 1154 Разходване на месечните отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г., съгласно разпоредбите на § 60, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
 10. К.л.№ 1156 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 11. К.л.№ 1161 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Христо Македонски“
 12. К.л.№ 1162 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на два броя гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Здравец“, ул. „Юндола“
 13. К.л.№ 1163 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в с. Червена вода, Община Русе, ул. „Хаджи Димитър“
 14. К.л.№ 1164 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7
 15. К.л.№ 1165 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Николово, Община Русе, ул. „Чипровци“ №20 по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 16. К.л.№ 1167 Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.12.2022 г.
 17. К.л.№ 1168 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2022 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2023 г.
 18. К.л.№ 1169 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 2,00 кв.м., които да се придадат към УПИ III – 4448, в кв. 408 по регулационния и кадастралния план на град Русе
 19. К.л.1171 Приемане на Декларация в подкрепа на Република България да бъде част от Шенген
 20. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Йорданка Даневска/