Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 09.02.2023 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.№ 1145 Изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи актовете за установяване на административни наказания да се съставят и от звено „Общинска полиция“
 2. К.л.№ 1146 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
 3. К.л.№ 1147 Приемане на Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата
 4. К.л.№ 1150 Прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе – разположени в Зона 1
 5. К.л.№ 1151 Приемане на Годишен мониторингов доклад за изпълнение на дейностите за 2022 г. по Програмата за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, на територията на община Русе (2022-2023), приета с Решение № 1011, с Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет-Русе
 6. К.л.№ 1154 Разходване на месечните отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г., съгласно разпоредбите на § 60, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
 7. К.л.№ 1156 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 8. К.л.№ 1157 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно електро и водопроводно захранване и транспортен достъп до проектен ПИ 87700.25.140 в м. „Край село“, землище на с. Ястребово
 9. К.л.№ 1158 Одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 47336.11.61 и 47336.11.58 в м. „Вехтите лозя“, землище на гр. Мартен
 10. К.л.№ 1159 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на ел. кабел за обект: „Вилна сграда-еднофамилна“ в ПИ 63427.169.863 в м. „Гълъбец“, землище на гр. Русе
 11. К.л.№ 1167 Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.12.2022 г.
 12. К.л.№ 1168 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2022 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2023 г.
 13. К.л.1171 Приемане на Декларация в подкрепа на Република България да бъде част от Шенген
 14. К.л.1172 Приемане на Изменение на Обща схема на зона по чл. 7, ал. 1, т. 2 от наредба № 7 на Общински Съвет Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ на територията на Зона „А” от пл. „Батенберг“ до пл. „Свобода“ и специфични правила за приложението й
 15. К.л.1173 Приемане на Изменение на Обща схема на зона по чл. 7, ал. 1, т. 2 от наредба № 7 на Общински Съвет Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ на територията на Зона „Б” (пл. „Свобода) и специфични правила за приложението й
 16. К.л.1174 Приемане на Изменение на Обща схема на зона по чл. 7, ал. 1, т. 2 от наредба № 7 на Общински Съвет Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ на територията на Зона „В1” от пл. „Свобода“ до бул. „Цар Освободител“ и специфични правила за приложението й
 17. К.л.1175 Приемане на Изменение на Обща схема на зона по чл. 7, ал. 1, т. 2 от наредба № 7 на Общински Съвет Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ на територията на Зона „В2” от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Зайчар“ и специфични правила за приложението й
 18. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Йовчо Смилов/