Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси, което ще се проведе на 06.02.2023 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.№ 1145 Изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи актовете за установяване на административни наказания да се съставят и от звено „Общинска полиция“
  2. К.л.№ 1146 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
  3. К.л.№ 1147 Приемане на Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата
  4. К.л.№ 1151 Приемане на Годишен мониторингов доклад за изпълнение на дейностите за 2022 г. по Програмата за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, на територията на община Русе (2022-2023), приета с Решение № 1011, с Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет-Русе
  5. К.л.№ 1156 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
  6. К.л.№ 1167 Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.12.2022 г.
  7. К.л.№ 1168 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2022 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2023 г.
  8. К.л.1171 Приемане на Декларация в подкрепа на Република България да бъде част от Шенген
  9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Росица Георгиева/