Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 11.02.2020 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.Л. 58 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2019 година
 2. К.Л. 62 Сформиране на нов Обществен съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане
 3. К.Л. 65 Подновяване договора за управление на управителя на общинско търговско дружество – лечебно заведение „Медицински център – 1 – Русе“  ЕООД
 4. К.Л. 67 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат    2019-2023 г.
 5. К.Л. 68 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2019 г.
 6. К.Л. 69 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма  на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2020 г.
 7. К.Л. 70 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
 8. К.Л. 71 Съгласие за продажба на общински терен от 34 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XVI-1912 в кв. 154 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 9. К.Л. 82 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
 10. Вх. №191/06.02.2020 г. Предложение от местна гражданска инициатива за изменение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
 11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        / д-р Теодора Константинова /