Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 09.03.2023 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.№ 1176 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през периода 2021-2022 г. на Плана за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027 г.
 2. К.л.№ 1182 Извършване на промени в правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Комунални дейности“ – Русе
 3. К.л.№ 1183 Одобряване на договор за сътрудничество с „УОН“ ЕООД с предмет: „Организиране на територията на гр. Русе на система за разделно събиране, транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране, с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на хранителни масла и мазнини, с код 20 01 25“
 4. К.л.№ 1184 Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между дружествата, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Русе
 5. К.л.№ 1187 Провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, насрочено за 23.03.2023 г. (четвъртък) от 11,00 часа и резервна дата за заседанието на 26.04.2023 г. (сряда)
 6. К.л.№ 1193 Допълване обема на право на пристрояване, за което Общинския съвет – Русе е дал съгласие с Решение № 832, прието по Протокол № 31/24.03.2022 г.
 7. К.л.№ 1200 Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община Русе за периода 2021-2028 г.
 8. К.л.№ 1201 Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Русе за периода 2021-2026 г.
 9. К.л.№ 1202 Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
 10. К.л.№ 1208 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на КТП към „Автокъща“ в ПИ 63427.159.466 в м. „Кону бунар“, землище на гр. Русе
 11. К.л.№ 1211 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 63427.159.701 в м. „Кону бунар“, землище на гр. Русе
 12. К.л.№ 1212 Приемане на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Русе, съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
 13. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Йовчо Смилов/