Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе нa 09.03.2023г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.№ 1176 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през периода 2021-2022 г. на Плана за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027 г.
 2. К.л.№ 1182 Извършване на промени в правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Комунални дейности“ – Русе
 3. К.л.№ 1184 Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между дружествата, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Русе
 4. К.л.№ 1188 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 3,4 кв.м., приобщен към УПИ XII-552 в кв. 184 по плана на кв. „Средна кула“, град Русе
 5. К.л.№ 1189 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 34 кв.м., които да се придадат към УПИ XIII – 420, в кв. 39, по регулационния план на с. Басарбово, община Русе
 6. К.л.№ 1190 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХV-1466 в кв. 79, с адрес с. Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе, ул. „Александър Стамболийски“ №41, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 7. К.л.№ 1191 Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Общината, в съсобствен недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Мими Балканска“ №15
 8. К.л.№ 1192 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гараж върху имот – частна общинска собственост, находящ се по ул. „Шести септември“ в град Русе
 9. К.л.№ 1195 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе
 10. К.л.№ 1196 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 3 кв.м., приобщен към УПИ XXXIII – 310, в кв. 82 по плана на град Мартен, община Русе
 11. К.л.№ 1199 Одобряване на Предложение за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по чл. 41 от Наредбата за планирането на социалните услуги /Приложение 1/
 12. К.л.№ 1200 Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община Русе за периода 2021-2028 г.
 13. К.л.№ 1201 Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Русе за периода 2021-2026 г.
 14. К.л.№ 1202 Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
 15. К.л.№ 1203 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в с. Ново село, Община Русе, Област Русе
 16. К.л.№ 1204 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Ястребовско шосе“ №1
 17. К.л.№ 1205 Съгласие за продажба на общински недвижими имоти, представляващи придаваеми терени по улична регулация, с площ от 31,2 кв.м., които да се придадат към УПИ IV-41 „за техн. Инфраструктура- ФЕЦ“ и 9,2 кв.м., които да се придадат към УПИ V-42 „За обществено обслужване“, двата в кв. 4008 по регулационния план на кв. „Образцов чифлик“, местност „Конна база“, град Русе
 18. К.л.№ 1206 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на два броя гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Дружба“ 3
 19. К.л.№ 1207 Дарение за изграждане на паметник на Васил Левски в район Тараклия, Република Молдова
 20. К.л.№ 1212 Приемане на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Русе, съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
 21. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Йорданка Даневска/