Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 10.04.2023 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.№ 1214 Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Русе“ барабанистът на джаз оркестър „Русе“ Илко Петров
  2. К.л.№ 1215 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
  3. К.л.№ 1222 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.
  4. К.л.№ 1224 Приемане на решение относно одобряване, приемане и придобиване на инвестиции, извършени в активи – общинска собственост, от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на територията на Община Русе за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
  5. К.л.№ 1241 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на метални отпадъци
  6. К.л.№ 1246 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2022 г.
  7. К.л.№ 1247 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2023 г.
  8. К.л.№ 1249 Приемане на бюджетна прогноза 2024-2026г. – местни дейности на Община Русе
  9. К.л.№ 1252 Кандидатстване с предложение за изпълнение на инвестиции /ПИИ/ по Националния план за възстановяване и устойчивост и решение за осигуряване на финансиране от Община Русе
  10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Йовчо Смилов/