Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Образование, наука и иновации, което ще се проведе на 12.04.2023 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.№ 1214 Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Русе“ барабанистът на джаз оркестър „Русе“ Илко Петров
  2. К.л.№ 1215 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
  3. К.л.№ 1217 Промяна на предназначението на част от недвижим имот – публична общинска собственост в сграда с идентификатор 63427.5.508.2 по КККР на град Русе
  4. К.л.№ 1222 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.
  5. К.л.№ 1246 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2022 г.
  6. К.л.№ 1247 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2023 г.
  7. К.л.№ 1249 Приемане на бюджетна прогноза 2024-2026г. – местни дейности на Община Русе
  8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/академик Хр. Белоев/