Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе нa 11.04.2023 г. от 15:30 часa в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.№ 1214 Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Русе“ барабанистът на джаз оркестър „Русе“ Илко Петров
 2. К.л.№ 1215 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 3. К.л.№ 1217 Промяна на предназначението на част от недвижим имот – публична общинска собственост в сграда с идентификатор 63427.5.508.2 по КККР на град Русе
 4. К.л.№ 1218 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.300.39 находящ се в местност „Саръ баир“, землището на гр. Русе, община Русе
 5. К.л.№ 1219 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.503.2353 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Дрибак 1, 2“, землището на гр. Русе, община Русе
 6. К.л.№ 1220 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.152.409, находящ се в местност „Нови Халваджи“, община Русе, област Русе
 7. К.л.№ 1222 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.
 8. К.л.№ 1224 Приемане на решение относно одобряване, приемане и придобиване на инвестиции, извършени в активи – общинска собственост, от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на територията на Община Русе за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
 9. К.л.№ 1225 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Червена Вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе, местност „Гьола“
 10. К.л.№ 1226 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода, Община Русе, ул. „Цар Шишман“
 11. К.л.№ 1227 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в град Русе, община Русе, кв. „Средна кула“
 12. К.л.№ 1228 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: Област Русе, Община Русе, гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. “Йосиф Дайнелов“ № 117, 119
 13. К.л.№ 1229 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 85,00 кв.м., които да се придадат към УПИ III – 170, в кв. 20 по застроителния и регулационния план на с. Сандрово, община Русе
 14. К.л.№ 1230 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 121 кв.м., които да се придадат към УПИ II – 171, в кв. 20 по застроителния и регулационния план на с. Сандрово, община Русе
 15. К.л.№ 1231 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда, представляващ гараж, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Стрешер планина“ №37, блок №18, вход 3, етаж 0
 16. К.л.№ 1232 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Просена, Община Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 17. К.л.№ 1233 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, находящи се в с. Долно Абланово, Община Русе
 18. К.л.№ 1234 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, кв. „Здравец“,ул. „Костенец“ по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 19. К.л.№ 1235 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе
 20. К.л.№ 1236 Прехвърляне на общински части, представляваща придаваеми терени от 21,5 кв.м. и 3,6 кв.м. по улична регулация, срещу терени от 1,4 кв.м. от новообразуван УПИ XV-1906 – частна собственост и 2,2 кв.м от новообразуван УПИ XVI-1907 – частна собственост, към /ПИ/ № 0.7137 – улица „Черни връх“, с. Николово, община Русе.
 21. К.л.№ 1237 Прехвърляне на общинска част, представляваща 34 кв.м. по улична регулация, срещу 8 кв. м. от УПИ XIII – 188, в кв. 22 – частна собственост към ПИ с № 0.933 – ул. „Рила“, село Басарбово, Община Русе
 22. К.л.№ 1238 Учредяване право на пристрояване на съществуваща сграда – частна собственост, построена в имот – общинска собственост, попадащ в УПИ I – За жилищно строителство, в кв. 599 по застроителния и регулационния план на град Русе
 23. К.л.№ 1239 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 63427.7.782.1.1, 63427.7.782.1.2 и 63427.7.782.1.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращи се в гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Околчица“ №6
 24. К.л.№ 1240 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – захранващ кабел 20 kV през ПИ 63427.258.41, с НТП – пасище, публична общинска собственост
 25. К.л.№ 1244 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 26. К.л.№ 1245 Допълване на обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от Закона за устройство на територията
 27. К.л.№ 1246 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2022 г.
 28. К.л.№ 1247 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2023 г.
 29. К.л.№ 1249 Приемане на бюджетна прогноза 2024-2026г. – местни дейности на Община Русе
 30. К.л.№ 1250 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.169.878, находящ се в местност „Гълъбец“, община Русе, област Русе
 31. К.л.№ 1251 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.152.17, находящ се в местност „Нови Халваджи“, община Русе, област Русе
 32. К.л.№ 1252 Кандидатстване с предложение за изпълнение на инвестиции /ПИИ/ по Националния план за възстановяване и устойчивост и решение за осигуряване на финансиране от Община Русе
 33. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Иван Иванов/