Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, което ще се проведе на 11.05.2023 г. от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.№ 1254 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот с адрес: гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, предмет на АОС №7438/12.05.2015 г.
 2. К.л.№ 1255 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/
 3. К.л.№ 1256 Приемане на Наредба за изменение на Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол в Община Русе
 4. К.л.№ 1257 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 5. К.л.№ 1258 Премахване по целесъобразност на едноетажни сгради, с идентификатори 63427.2.286.1 и 63427.2.286.3,  находящи се в имот по кадастралната карта на гр. Русе, ул. „Витоша“ №16
 6. К.л.№ 1259 Подновяване на договор за сътрудничество „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ“ ООД, с предмет разделно събиране, съхраняване, сортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на отпадъци от текстил на територията на град Русе
 7. К.л.№ 1260 Сключване на договор за сътрудничество „Евротекс“ ЕООД, с предмет разделно събиране, съхраняване, сортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на отпадъци от текстил на територията на град Русе
 8. К.л.№ 1261 Определяне начин и количествата за продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост за 2023 г.
 9. К.л.№ 1262 Определяне начин и количествата за продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост по чл.71, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползване на недървесни горски продукти
 10. К.л.№ 1263 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ 
 11. К.л.№ 1264 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на СДРУЖЕНИЕ „ТЪНДЪРС-2020“
 12. К.л.№ 1265 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Смело Сърце“
 13. К.л.№ 1266 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Съюз на Пенсионерите-Мечта“
 14. К.л.№ 1267 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сгрaда – публична общинска собственост – автоспирка, разположена в село Тетово, Община Русе
 15. К.л.№ 1268 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, предоставен за управление на оп „Спортни имоти”
 16. К.л.№ 1269 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за нуждите на Спортен клуб по кик-бокс и муай-тай „Цунами“
 17. К.л.№ 1270 Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на СУ „Възраждане“ – гр. Русе,  ж. к. „Възраждане“, ул. „Студентска“ №2
 18. К.л.№ 1271 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, попадащ в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с адрес: землище на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, местност „Калето“
 19. К.л.№ 1272 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7 
 20. К.л.№ 1273 Откриване процедура за продажба на застроен поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 63427.10.914 по КККР на град Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Слав“ № 24, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС   
 21. К.л.№ 1274 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, Община Русе, ул. „Страхил войвода“ №52 и №54
 22. К.л.№ 1275 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, попадащ в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с адрес: землище на гр. Русе, Община Русе, местност „Касева чешма“
 23. К.л.№ 1276 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, попадащ в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, намиращ се в землището на гр. Русе, Община Русе, местност „Караманлийка“
 24. К.л.№ 1277 Откриване на процедура за продажба на урегулиран поземлен имот УПИ XVI-414, в кв. 26 – частна общинска собственост, с адрес:  Община Русе, гр. Русе, с. Бъзън, ул. „Войводица“ №2, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 25. К.л.№ 1278 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 8,00 кв.м., които да се придадат към УПИ VIII – 4444, в кв. 407 по регулационния план на град Русе 
 26. К.л.№ 1279 Годишен отчет по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2022
 27. К.л.№ 1280 Одобряване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), Изменение на план за улична регулация (ИПУР), План за регулация (ПР) и Изменение на план за регулация (ИПР) от о.т. 341 по ул. „ТЕЦ“ до тупик в Източна промишлена зона, завършващ в о.т. 10134 по плана на гр. Русе
 28. К.л.№ 1281 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ с идентификатор 51679.173.479, местност „Над село“, землището на с. Николово, община Русе
 29. К.л.№ 1282 Одобряване на меморандум за разбирателство между Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Община Русе, с цел реализиране на съвместни дейности и мерки, насочени към удовлетворяване на потребностите на децата и семействата – бежанци и мигранти в България
 30. К.л.№ 1283 Даване на съгласие Община Русе да подпише договор за участие в проект с акроним NBSINFRA, номер  101121210, по покана HORIZON-CL3-2022-INFRA-01
 31.  Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              

                /Елеонора Николова/