Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 11.05.2023 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.№ 1255 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/
  2. К.л.№ 1256 Приемане на Наредба за изменение на Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол в Община Русе
  3. К.л.№ 1259 Подновяване на договор за сътрудничество „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ“ ООД, с предмет разделно събиране, съхраняване, сортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на отпадъци от текстил на територията на град Русе
  4. К.л.№ 1260 Сключване на договор за сътрудничество „Евротекс“ ЕООД, с предмет разделно събиране, съхраняване, сортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на отпадъци от текстил на територията на град Русе
  5. К.л.№ 1280 Одобряване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), Изменение на план за улична регулация (ИПУР), План за регулация (ПР) и Изменение на план за регулация (ИПР) от о.т. 341 по ул. „ТЕЦ“ до тупик в Източна промишлена зона, завършващ в о.т. 10134 по плана на гр. Русе
  6. К.л.№ 1283 Даване на съгласие Община Русе да подпише договор за участие в проект с акроним NBSINFRA, номер  101121210, по покана HORIZON-CL3-2022-INFRA-01 
  7. Други

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Йовчо Смилов/