Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Младежта и спорта, което ще се проведе на 10.05.2023 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.№ 1255 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/
  2. К.л.№ 1256 Приемане на Наредба за изменение на Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол в Община Русе
  3. К.л.№ 1257 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
  4. К.л.№ 1264 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на СДРУЖЕНИЕ „ТЪНДЪРС-2020“
  5. К.л.№ 1268 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, предоставен за управление на оп „Спортни имоти”
  6. К.л.№ 1269 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за нуждите на Спортен клуб по кик-бокс и муай-тай „Цунами“
  7. К.л.№ 1283 Даване на съгласие Община Русе да подпише договор за участие в проект с акроним NBSINFRA, номер  101121210, по покана HORIZON-CL3-2022-INFRA-01 
  8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Елисавета Досева/