Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Образование, наука и иновации, което ще се проведе на 10.05.2023 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.№ 1255 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/
  2. К.л.№ 1256 Приемане на Наредба за изменение на Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол в Община Русе
  3. К.л.№ 1270 Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на СУ „Възраждане“ – гр. Русе,  ж. к. „Възраждане“, ул. „Студентска“ №2
  4. К.л.№ 1279 Годишен отчет по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2022
  5. К.л.№ 1282 Одобряване на меморандум за разбирателство между Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Община Русе, с цел реализиране на съвместни дейности и мерки, насочени към удовлетворяване на потребностите на децата и семействата – бежанци и мигранти в България
  6. К.л.№ 1283 Даване на съгласие Община Русе да подпише договор за участие в проект с акроним NBSINFRA, номер  101121210, по покана HORIZON-CL3-2022-INFRA-01
  7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /академик Хр. Белоев/