Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе нa 09.05.2023 г. от 15:30 часa в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.№ 1254 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот с адрес: гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, предмет на АОС №7438/12.05.2015 г.
 2. К.л.№ 1255 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/
 3. К.л.№ 1256 Приемане на Наредба за изменение на Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол в Община Русе
 4. К.л.№ 1258 Премахване по целесъобразност на едноетажни сгради, с идентификатори 63427.2.286.1 и 63427.2.286.3,  находящи се в имот по кадастралната карта на гр. Русе, ул. „Витоша“ №16
 5. К.л.№ 1263 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ 
 6. К.л.№ 1271 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, попадащ в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с адрес: землище на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, местност „Калето“
 7. К.л.№ 1272 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7 
 8. К.л.№ 1273 Откриване процедура за продажба на застроен поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 63427.10.914 по КККР на град Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Слав“ № 24, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС   
 9. К.л.№ 1274 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, Община Русе, ул. „Страхил войвода“ №52 и №54
 10. К.л.№ 1275 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, попадащ в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с адрес: землище на гр. Русе, Община Русе, местност „Касева чешма“
 11. К.л.№ 1276 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, попадащ в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, намиращ се в землището на гр. Русе, Община Русе, местност „Караманлийка“
 12. К.л.№ 1277 Откриване на процедура за продажба на урегулиран поземлен имот УПИ XVI-414, в кв. 26 – частна общинска собственост, с адрес:  Община Русе, гр. Русе, с. Бъзън, ул. „Войводица“ №2, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 13. К.л.№ 1278 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 8,00 кв.м., които да се придадат към УПИ VIII – 4444, в кв. 407 по регулационния план на град Русе 
 14. К.л.№ 1280 Одобряване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), Изменение на план за улична регулация (ИПУР), План за регулация (ПР) и Изменение на план за регулация (ИПР) от о.т. 341 по ул. „ТЕЦ“ до тупик в Източна промишлена зона, завършващ в о.т. 10134 по плана на гр. Русе
 15. К.л.№ 1281 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ с идентификатор 51679.173.479, местност „Над село“, землището на с. Николово, община Русе
 16. К.л.№ 1283 Даване на съгласие Община Русе да подпише договор за участие в проект с акроним NBSINFRA, номер  101121210, по покана HORIZON-CL3-2022-INFRA-01 
 17. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

             /Иван Иванов/