Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе нa 08.06.2023г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.1284 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2022 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
 2. К.л.1285 Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №91, предмет на АЧОС №6858/21.12.2012 г.
 3. К.л.1286 Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Димчо Дебелянов“, предмет на АЧОС №10795/10.04.2023 г.
 4. К.л.1289 Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе
 5. К.л.1290 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 6. К.л.1291 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 7. К.л.1292 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 8. К.л.1299 Определяне на срок за втора сесия за подаване на документи от кандидатите по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за 2023 година
 9. К.л.1300 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост /Наредба №6 за УРУЖНННРОЖС/
 10. К.л.1301 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе
 11. К.л.1302 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с обект ДГ „Зора“ гр. Русе по подпрограма “Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ към Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд
 12. К.л.1306 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект
 13. К.л.1307 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, ул. „Рига“ №19
 14. К.л.1308 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща ½ ид. части от поземлен имот с идентификатор 63427.5.9, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, и ½ ид. части от построената в имота сграда с идентификатор 63427.5.9.1, с адрес гр. Русе, ул. „Плана планина“ №15
 15. К.л.1309 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на три броя гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Дружба“ 2
 16. К.л.1311 Премахване на сграда с идентификатор 63427.7.438.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, разположена в недвижим имот – общинска собственост с идентификатор 63427.7.438 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и на обект с идентификатор 63427.7.424 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе
 17. К.л.1315 Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча, в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат
 18. К.л.1316 Промяна в списъците с общински жилища
 19. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Йорданка Даневска/