Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 06.06.2023 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.1284 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2022 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
  2. К.л.1299 Определяне на срок за втора сесия за подаване на документи от кандидатите по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за 2023 година
  3. К.л.1300 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост /Наредба №6 за УРУЖНННРОЖС/
  4. К.л.1301 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе
  5. К.л.1303 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в село Долно Абланово, Община Русе
  6. К.л.1310 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, находящ се в град Русе, ул. „Рига“ №1, за нуждите на „Център за специална образователна подкрепа – Русе“ (ЦСОП-Русе)
  7. К.л.1311 Премахване на сграда с идентификатор 63427.7.438.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, разположена в недвижим имот – общинска собственост с идентификатор 63427.7.438 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и на обект с идентификатор 63427.7.424 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе
  8. К.л.1316 Промяна в списъците с общински жилища
  9. К.л.1317 Приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2023-2024)
  10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/д-р Теодора Константинова/