Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм, което ще се проведе на 07.06.2023 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.1284 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2022 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
 2. К.л.1285 Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №91, предмет на АЧОС №6858/21.12.2012 г.
 3. К.л.1286 Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Димчо Дебелянов“, предмет на АЧОС №10795/10.04.2023 г.
 4. К.л.1287 Състав на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол
 5. К.л.1289 Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе
 6. к.л.1293 Одобряване на Меморандум за сътрудничество с Българската академия на науките (БАН)
 7. К.л.1294 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – довеждащ водопровод до ПИ 504.24, ПИ 504.25 и ПИ 504.26 в м. „Над село“, землище на с. Басарбово
 8. к.л.1295 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 80460.285.469 в м. „Баламата“, землище на с. Червена вода
 9. к.л.1296 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване за ПИ 63427.310.128 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
 10. К.л.1297 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.98.29 в нов квартал 887 в м-ст „Слатина“, гр. Русе
 11. К.л.1298 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.298.55 и парцеларен план (ПП) на поземлен имот с идентификатор 63427.298.78, находящи се в местност „Саръ баир“, община Русе, област Русе
 12. К.л.1300 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост /Наредба №6 за УРУЖНННРОЖС/
 13. К.л.1301 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе
 14. К.л.1306 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект
 15. К.л.1307 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, ул. „Рига“ №19
 16. К.л.1308 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща ½ ид. части от поземлен имот с идентификатор 63427.5.9, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, и ½ ид. части от построената в имота сграда с идентификатор 63427.5.9.1, с адрес гр. Русе, ул. „Плана планина“ №15
 17. К.л.1309 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на три броя гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Дружба“ 2
 18. К.л.1312 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ с идентификатор 51679.173.479, местност „Над село“, землището на с. Николово, община Русе
 19. К.л.1313 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за пътна връзка, свързваща ПИ 47336.63.376 с ПИ 47336.63.374 и ПИ 47336.63.377 в м. „Калето“, землище на гр. Мартен
 20. К.л.1314 Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план / ПУП / – План за улична регулация /ПУР/, Изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на бул. „Гоце Делчев“
 21. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Пламен Цветков/