Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 08.06.2023 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.1284 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2022 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
 2. К.л.1288 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, находящ се в град Русе, за нуждите на ОП „Комунални дейности“ и на ОП „Паркстрой“
 3. К.л.1294 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – довеждащ водопровод до ПИ 504.24, ПИ 504.25 и ПИ 504.26 в м. „Над село“, землище на с. Басарбово
 4. к.л.1295 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 80460.285.469 в м. „Баламата“, землище на с. Червена вода
 5. к.л.1296 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване за ПИ 63427.310.128 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
 6. К.л.1297 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.98.29 в нов квартал 887 в м-ст „Слатина“, гр. Русе
 7. К.л.1300 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост /Наредба №6 за УРУЖНННРОЖС/
 8. К.л.1301 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе
 9. К.л.1305 Отдаване под наем на части от имоти за разполагане на физическа инфраструктура – базови станции за оператори на електронни съобщителни мрежи
 10. К.л.1313 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за пътна връзка, свързваща ПИ 47336.63.376 с ПИ 47336.63.374 и ПИ 47336.63.377 в м. „Калето“, землище на гр. Мартен
 11. К.л.1314 Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план / ПУП / – План за улична регулация /ПУР/, Изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на бул. „Гоце Делчев“
 12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Йовчо Смилов/