Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Образование, наука и иновации, което ще се проведе на 07.06.2023 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.1284 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2022 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
  2. к.л.1293 Одобряване на Меморандум за сътрудничество с Българската академия на науките (БАН)
  3. К.л.1300 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост /Наредба №6 за УРУЖНННРОЖС/
  4. К.л.1301 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе
  5. К.л.1302 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с обект ДГ „Зора“ гр. Русе по подпрограма “Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ към Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд
  6. К.л.1317 Приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2023-2024)
  7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/академик Хр. Белоев/