Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе нa 06.07.2023г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 1318 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. № 1319 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2022 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2022 г.
 3. К.л. № 1320 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе
 4. К.л. № 1324 Премахване на строежи (едноетажна жилищна сграда, склад/пристройка и склад) находящи се в имот с идентификатор 63427.5.402 (63427.5.402.1, 63427.5.402.21 и 63427.5.402.23) по кадастралната карта на гр. Русе, ул. „Мала планина“ №5
 5. К.л. № 1330 Отчет за 62. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2023
 6. К.л. № 1331 Увеличаване капитала на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД
 7. К.л. № 1332 Увеличаване капитала на „Общински пазари“ ЕООД
 8. К.л. № 1343 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7
 9. К.л. № 1344 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 67 кв.м., приобщен към УПИ VIII-1244, в кв. 38 по плана на кв. „Долапите“, град Русе, представляващ, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.9.1244
 10. К.л. № 1345 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 22 кв.м., приобщен към УПИ V-988, в кв. 122 по плана на кв. „Средна кула“, гр. Русе, представляващ, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.10.988
 11. К.л. № 1346 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 52 кв.м., приобщен към новообразуван (от разделянето на УПИ XII, кв. 46) УПИ XIII-588, в кв. 46 по плана на село Бъзън, Община Русе, Област Русе
 12. К.л. № 1347 Прехвърляне на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен от 787 кв.м по улична регулация от ПИ 63427.178.29 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе към частния УПИ V-110, в кв. 1036, Източна промишлена зона, град Русе, представляващ, съгласно КККР на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.178.110, срещу отнемане на терен от 175 кв.м. от частния УПИ V-110 (ПИ с идентификатор 63427.178.110) и придаване към общинския ПИ 63427.178.29
 13. К.л. № 1348 Застраховане на социални жилищни имоти – частна общинска собственост
 14. К.л. № 1349 Застраховане на имоти – частна общинска собственост
 15. К.л. № 1350 Изменение на „Списък на жилищата за продажба“ и извършване на продажба на допълнително определени общински жилища
 16. К.л. № 1351 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за

продажба на движими вещи

 1. К.л. № 1353 Корекция на приетите разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Русе
 2. К.л. № 1354 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.35, ал.1, т.2 от ПМС № 31/17.03.2022 г. от разчетни показатели за 2023 г., утвърден с Решение на ОбС № 1270, прието с Протокол № 46/16.03.2023 г. – Приложение № 18
 3. К.л. № 1355 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в село Червена вода, Община Русе
 4. К.л. № 1359 Даване на съгласие за сключване на договори за спонсорство със сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“ с ЕИК 206224530, спортен клуб по баскетбол „Дунав – Русе – 2016“ с ЕИК 177042155 и сдружение „Спортен клуб по волейбол – Дунав“ с ЕИК 827114370
 5. К.л. № 1360 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2023 г. за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе (2023-2024)
 6. К.л. № 1362 Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Русе 2022 – 2027 г.
 7. К.л.1368 Отдаване под наем на имоти – ПОС
 8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Йорданка Даневска/