Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Екология, което ще се проведе на 03.07.2023 г. от 15:00 ч.в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 1318 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
  2. К.л. № 1319 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2022 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2022 г.
  3. К.л. № 1320 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе
  4. К.л. № 1353 Корекция на приетите разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Русе
  5. К.л. № 1361 Даване на съгласие Община Русе, съвместно с Община Иваново и Община Борово да учреди МИРГ /Местна инициативна рибарска група/ с водещ партньор Община Русе
  6. К.л. № 1362 Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Русе 2022 – 2027 г.
  7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Стоян Христов/