Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 04.07.2023 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 1318 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. № 1319 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2022 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2022 г.
 3. К.л. № 1320 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе
 4. К.л. № 1331 Увеличаване капитала на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД
 5. К.л. № 1348 Застраховане на социални жилищни имоти – частна общинска собственост
 6. К.л. № 1349 Застраховане на имоти – частна общинска собственост
 7. К.л. № 1352 Предоставяне безвъзмездно за ползване за срок от 10 г. (десет години) на едноетажна масивна сграда – бивш Клуб на пенсионера, намираща се в с. Ястребово, Община Русе
 8. К.л. № 1353 Корекция на приетите разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Русе
 9. К.л. № 1355 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в село Червена вода, Община Русе
 10. К.л. № 1360 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2023 г. за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе (2023-2024)
 11. К.л. № 1362 Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Русе 2022 – 2027 г.
 12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/д-р Теодора Константинова/