Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 06.07.2023 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 1318 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
  2. К.л. № 1319 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2022 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2022 г.
  3. К.л. № 1320 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе
  4. К.л. № 1326 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за пътна връзка към ПИ 63427.182.6 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
  5. К.л. № 1328 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопровод до ПИ 63427.181.5 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
  6. К.л. № 1351 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи
  7. К.л. № 1353 Корекция на приетите разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Русе
  8. К.л. № 1362 Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Русе 2022 – 2027 г.
  9. К.л. № 1367 Изразяване на предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 63427.43.17 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с адрес на поземления имот: землище на гр. Русе, община Русе, област Русе, местност „Кадишева нива, целият с площ 10 742 кв., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път
  10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Йовчо Смилов/