Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Младежта и спорта, което ще се проведе на 05.07.2023 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 1318 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. № 1319 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2022 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2022 г.
 3. К.л. № 1320 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе
 4. К.л. № 1321 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 5. К.л. № 1322 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 6. К.л. № 1332 Увеличаване капитала на „Общински пазари“ ЕООД
 7. К.л. № 1353 Корекция на приетите разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Русе
 8. К.л. № 1358 Предоставяне безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 г., върху недвижим имот – частна общинска собственост на сдружение с обществено полезна дейност „ФУТБОЛЕН КЛУБ – ЛЕВСКИ – 2000 – РУСЕ“
 9. К.л. № 1359 Даване на съгласие за сключване на договори за спонсорство със сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“ с ЕИК 206224530, спортен клуб по баскетбол „Дунав – Русе – 2016“ с ЕИК 177042155 и сдружение „Спортен клуб по волейбол – Дунав“ с ЕИК 827114370
 10. К.л. № 1360 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2023 г. за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе (2023-2024)
 11. К.л. № 1362 Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Русе 2022 – 2027 г.
 12. К.л. № 1363 Даване съгласие, за изграждане, след одобрение по „Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общински училища“, на открита спортна площадка в имот, намиращ се в Община Русе, гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ №1, с идентификатор 63427.7.679 по КККР на гр. Русе
 13. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Елисавета Досева/