Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Образование, наука и иновации, което ще се проведе на 05.07.2023 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 1318 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
  2. К.л. № 1319 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2022 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2022 г.
  3. К.л. № 1320 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе
  4. К.л. № 1353 Корекция на приетите разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Русе
  5. К.л. № 1354 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.35, ал.1, т.2 от ПМС № 31/17.03.2022 г. от разчетни показатели за 2023 г., утвърден с Решение на ОбС № 1270, прието с Протокол № 46/16.03.2023 г. – Приложение № 18
  6. К.л. № 1357 Одобряване на споразумение за сътрудничество за подготовката и изпълнението на Проект „Неделни и летни образователни занимания за деца и младежи в град Русе“
  7. К.л. № 1360 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2023 г. за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе (2023-2024)
  8. К.л. № 1362 Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Русе 2022 – 2027 г.
  9. К.л. № 1363 Даване съгласие, за изграждане, след одобрение по „Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общински училища“, на открита спортна площадка в имот, намиращ се в Община Русе, гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ №1, с идентификатор 63427.7.679 по КККР на гр. Русе
  10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/академик Хр. Белоев/