Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе нa 04.07.2023 г. от 15:30 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 1318 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. № 1319 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2022 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2022 г.
 3. К.л. № 1320 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе
 4. К.л. № 1324 Премахване на строежи (едноетажна жилищна сграда, склад/пристройка и склад) находящи се в имот с идентификатор 63427.5.402 (63427.5.402.1, 63427.5.402.21 и 63427.5.402.23) по кадастралната карта на гр. Русе, ул. „Мала планина“ №5
 5. К.л. № 1325 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно електро захранване за сграда в ПИ 504.1 в м. „Бригадирски лагер“, землище на с. Басарбово
 6. К.л. № 1326 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за пътна връзка към ПИ 63427.182.6 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
 7. К.л. № 1327 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за пътна връзка към ПИ 63427.182.1 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
 8. К.л. № 1328 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопровод до ПИ 63427.181.5 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
 9. К.л. № 1333 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
 10. К.л. № 1334 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Владая“ №39
 11. К.л. № 1335 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, ж.к. „Дружба-2“, ул. „Ропотамо“ №31
 12. К.л. № 1336 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Георги С. Раковски“
 13. К.л. № 1337 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в в гр. Русе, бул. „Родина“ №2-А
 14. К.л. № 1338 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-1720 в кв. 106 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 15. К.л. № 1339 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Елисавета Багряна“
 16. К.л. № 1340 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „ДЗС“, ул. „Омайниче“
 17. К.л. № 1341 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе
 18. К.л. № 1342 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47366, Община Русе, местност „Калето“
 19. К.л. № 1343 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7
 20. К.л. № 1344 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 67 кв.м., приобщен към УПИ VIII-1244, в кв. 38 по плана на кв. „Долапите“, град Русе, представляващ, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.9.1244
 21. К.л. № 1345 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 22 кв.м., приобщен към УПИ V-988, в кв. 122 по плана на кв. „Средна кула“, гр. Русе, представляващ, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.10.988
 22. К.л. № 1346 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 52 кв.м., приобщен към новообразуван (от разделянето на УПИ XII, кв. 46) УПИ XIII-588, в кв. 46 по плана на село Бъзън, Община Русе, Област Русе
 23. К.л. № 1347 Прехвърляне на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен от 787 кв.м по улична регулация от ПИ 63427.178.29 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе към частния УПИ V-110, в кв. 1036, Източна промишлена зона, град Русе, представляващ, съгласно КККР на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.178.110, срещу отнемане на терен от 175 кв.м. от частния УПИ V-110 (ПИ с идентификатор 63427.178.110) и придаване към общинския ПИ 63427.178.29
 24. К.л. № 1350 Изменение на „Списък на жилищата за продажба“ и извършване на продажба на допълнително определени общински жилища
 25. К.л. № 1353 Корекция на приетите разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Русе
 26. К.л. № 1356 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терен – публична общинска собственост в организиран Коледен базар
 27. К.л. № 1362 Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Русе 2022 – 2027 г.
 28. К.л. № 1364 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: Област Русе, Община Русе, с. Хотанца
 29. К.л. № 1365 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, кв. 22 по застроителния и регулационен план на село Просена, ЕКАТТЕ 58637, Община Русе, улица „Христо Ботев“
 30. К.л. № 1366 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, с адрес: землище на с. Ново село, ЕКАТТЕ: 52235, Община Русе, местност „Край село“
 31. К.л. № 1367 Изразяване на предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 63427.43.17 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с адрес на поземления имот: землище на гр. Русе, община Русе, област Русе, местност „Кадишева нива, целият с площ 10 742 кв., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път
 32. К.л.1368 Отдаване под наем на имоти – ПОС
 33. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Иван Петров Иванов/