Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

              На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, което ще се проведе на 07.09.2023 г. от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 1369 Приемане Бюджет на Община Русе за 2023 година и приложенията към него (с преходен остатък)
  2. К.л. № 1370 Допълване на Решение № 901, прието с Протокол № 34/19.05.2022 г. на Общински съвет – Русе относно дадено съгласие на Община Русе да внесе непарична, апортна вноска в капитала на „Общински пазари“ ЕООД
  3. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              

                /Елеонора Николова/