Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе нa 14.09.2023 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 1375 Отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г.
 2. К.л. № 1376 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №91, предмет на АЧОС №6858/21.12.2012 г. 
 3. К.л. № 1377 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с адрес: гр. Русе, ул. „Димчо Дебелянов“, предмет на АЧОС №10795/10.04.2023 г.
 4. К.л. № 1378 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2022 г. 
 5. К.л. № 1382 Кандидатстване на Община Русе с проектно предложение „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Русе“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритет 5 „Въздух“ на  Програма „Околна среда“ 2021-2027
 6. К.л. № 1383 Одобряване на Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
 7. К.л. № 1384 Сключване на нов договор за сътрудничество с „EКОПАК БЪЛГАРИЯ“АД
 8. К.л. № 1389 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе
 9. К.л. № 1392 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе
 10. К.л. № 1403 Приемане на обръщение от Общински съвет – Русе до Министерски съвет на Република България относно предприемане на действия за проектиране и изграждане на автомагистрала, свързваща гр.Русе и гр. Варна
 11. К.л. № 1405 Предоставяне на информация за текущото изпълнение по бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Русе към 30.06.2023 г.
 12. К.л. № 1406 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 13. К.л. № 1407 Приемане на предложение от концесионера „Порт Пристис“ ООД за изменение на Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост
 14. К.л. № 1410 Определяне на продажна цена на жилищен имот подробно описан в т. 5.38  от Решение № 877 по протокол № 32/19.04.2023 г. на Общински съвет – Русе
 15. К.л. № 1411 Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост 
 16. К.л. № 1418 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, насрочено за 28.09.2023 г.
 17. К.л. № 1419 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в         гр. Русе,  ул. „Александровска“ №51, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 18. К.л. № 1420 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе
 19. К.л. № 1421 Продажба на общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-1462 в кв. 107, с адрес  гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, ул. „Хемус“, № 10, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС   
 20. К.л. № 1429 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Сандрово, Община Русе, местност „Лозята“
 21. К.л. № 1430 Изменение на Решение № 1418, прието от Общински съвет – Русе, по Протокол № 50 / 13.07.2023 г.
 22. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Йорданка Даневска/