Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе на 11.02.2020 г. от 15:30 часа в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.Л. 58 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2019 година
 2. К.Л. 59 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план а техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ кабел до имот с идентификатор 02796.510.52 в м. „Малък саджак“, землище на с. Басарбово
 3. К.Л. 60    Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
 4. К.Л. 65 Подновяване договора за управление на управителя на общинско търговско дружество – лечебно заведение „Медицински център – 1 – Русе“  ЕООД
 5. К.Л. 66 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като площадка за третиране на строителни отпадъци, с адрес гр. Русе, местност „Под Ормана“, предмет на АЧОС № 5678 / 18.02.2009 г.
 6. К.Л. 67 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат    2019-2023 г.
 7. К.Л. 68 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2019 г.
 8. К.Л. 69 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма  на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2020 г.
 9. К.Л. 70 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
 10. К.Л. 71 Съгласие за продажба на общински терен от 34 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XVI-1912 в кв. 154 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 11. К.Л. 72 Съгласие за продажба на общински терен от 16 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ I-269 в кв. 151 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 12. К.Л. 73 Съгласие за продажба на общински терен от 1 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ V-5840 в кв. 154 по регулационния план на град Русе
 13. К.Л. 74 Съгласие за продажба на общински терен от 12 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XXIII-422 в кв. 14 по регулационния план на село Николово, Община  Русе
 14. К.Л. 75 Заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 27.02.2020 г.
 15. К.Л. 76 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – захранващ водопровод и захранващ кабел НН през ПИ 63427.145.92 с НТП – пасище, публична общинска собственост
 16. К.Л. 77 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, бул. „Гоце Делчев“ №32
 17. К.Л. 78 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  с. Тетово, Община Русе, ул. „Генерал Столетов“ №30 и №28
 18. К.Л. 79 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Русалка“ №1-А, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 19. К.Л. 80 Продажба на недвижим имот–частна общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода, Община Русе, представляващ имот № 504.1534 с площ 900 кв.м., по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.31, ал.1 и 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе.
 20. К.Л. 81 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща ½ ид. части от поземлен имот с идентификатор 63427.5.9, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, и ½ ид. части от построената в имота сграда с идентификатор 63427.5.9.1, с адрес гр. Русе, ул. „Плана планина“ №15 
 21. К.Л. 83 Откриване на  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Николово, Община Русе
 22. К.Л. 84 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Николово, Община Русе.
 23. К.Л. 85 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Николово, Община Русе, местност „Дрибак 6”
 24. К.Л. 86 Учредяване право на пристрояване към съществуваща сграда (разширение на лятна кухня) в имот – общинска собственост, находящ се в село Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе, Област Русе, ул. „Пирин“ № 9
 25. К.Л. 87 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Елин Пелин“ № 17
 26. Вх. №191/06.02.2020 г. Предложение от местна гражданска инициатива за изменение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        / Иван Иванов /