Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм, което ще се проведе на 13.09.2023 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 1375 Отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г.
 2. К.л. № 1376 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №91, предмет на АЧОС №6858/21.12.2012 г. 
 3. К.л. № 1377 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с адрес: гр. Русе, ул. „Димчо Дебелянов“, предмет на АЧОС №10795/10.04.2023 г.
 4. К.л. № 1378 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2022 г. 
 5. К.л. № 1381 Одобрение на проект на Споразумение за партньорство за подготовка и изпълнение на комбинирана концепция за Интегрирани териториални инвестиции
 6. К.л. № 1382 Кандидатстване на Община Русе с проектно предложение „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Русе“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритет 5 „Въздух“ на  Програма „Околна среда“ 2021-2027
 7. К.л. № 1383 Одобряване на Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
 8. К.л. № 1387 Решение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе
 9. К.л. № 1388 Приемане на Актуализация на местоположението, броя на местата на таксиметровите стоянки и обозначаването им  в гр. Русе
 10. К.л. № 1389 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе
 11. К.л. № 1392 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе
 12. К.л. № 1393 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.298.22, местност „Саръ баир“, град Русе, община Русе
 13. К.л. № 1394 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 63427.216.189 и 63427.216.190 , местност „Бъзов дол“, град Русе, община Русе
 14. К.л. № 1395 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.169.12, местност „Гълъбец“, град Русе, община Русе
 15. К.л. № 1396 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.309.28, местност „Караач“, град Русе, община Русе
 16. К.л. № 1397 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 66158.69.114, местност „Смилекин“, с. Семерджиево, община Русе
 17. К.л. № 1398 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на пътна връзка  за ПИ 63427.298.22 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 18. К.л. № 1399 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУР) от о.т. 116.1 до о.т. 116.3 и план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 80460.187.1004, местност „Стопански двор“, с. Червена вода, община Русе
 19. К.л. № 1400 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.156.2409 в квартал 1049 в м-ст „Под Левента“, гр. Русе и изменение на план за улична регулация (ИПУР) на ул. „Ген. Кутузов“ между о.т. 8200, о.т. 8201 и о.т. 8202 и план за улична регулация (ПУР) на тупик с ширина 4м през нови о.т. 10833, 10834 и 10835
 20. К.л. № 1401 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 63427.107.38 в м. „Гарван бюлюк“, землище на гр. Русе
 21. К.л. № 1402 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 63427.154.3 и 63427.154.4, местност „Хайдук дере“, гр. Русе, община Русе
 22. К.л. № 1403 Приемане на обръщение от Общински съвет – Русе до Министерски съвет на Република България относно предприемане на действия за проектиране и изграждане на автомагистрала, свързваща гр.Русе и гр. Варна
 23. К.л. № 1405 Предоставяне на информация за текущото изпълнение по бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Русе към 30.06.2023 г.
 24. К.л. № 1406 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 25. К.л. № 1407 Приемане на предложение от концесионера „Порт Пристис“ ООД за изменение на Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост
 26. К.л. № 1409 Договор за концесия на подлеза на „Печатни платки“
 27. К.л. № 1411 Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост 
 28. К.л. № 1417 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 47336.11.346 в м. „Вехтите лозя“, землище на гр. Мартен
 29. К.л. № 1419 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в         гр. Русе,  ул. „Александровска“ №51, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 30. К.л. № 1420 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе
 31. К.л. № 1421 Продажба на общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-1462 в кв. 107, с адрес  гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, ул. „Хемус“, № 10, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС   
 32. К.л. № 1425 Учредяване право на пристрояване на пристройка към съществуващ гараж с идентификатор 63427.4.558.36.10, разположен в жилищна сграда, построена в имот общинска собственост, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Даме Груев“ №6, бл. 31, вх. 1
 33. К.л. № 1426 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на пет броя  гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Здравец“, ул. „Юндола“
 34. К.л. № 1427 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на четири броя  гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Дружба“ 3
 35. К.л. № 1428 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7 
 36. К.л. № 1429 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Сандрово, Община Русе, местност „Лозята“
 37. К.л. № 1431 Възлагане на дейности по добив на дървесина от горски територии – общинска собственост
 38. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   /Пламен Цветков/