Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

            На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 14.09.2023 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 1375 Отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г.
 2. К.л. № 1378 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2022 г. 
 3. К.л. № 1382 Кандидатстване на Община Русе с проектно предложение „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Русе“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритет 5 „Въздух“ на  Програма „Околна среда“ 2021-2027
 4. К.л. № 1383 Одобряване на Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
 5. К.л. № 1384 Сключване на нов договор за сътрудничество с „EКОПАК БЪЛГАРИЯ“АД
 6. К.л. № 1387 Решение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе
 7. К.л. № 1388 Приемане на Актуализация на местоположението, броя на местата на таксиметровите стоянки и обозначаването им  в гр. Русе
 8. К.л. № 1389 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе
 9. К.л. № 1390 Премахване по целесъобразност на едноетажни сгради, с идентификатори 63427.2.3351.1 и 63427.2.3351.3,  находящи се в имот по кадастралната карта на гр. Русе, ул. „Видин“ №39, 39-А
 10. К.л. № 1391 Приемане на изменение на Обща схема преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ на територията на зона „З“ /пл. „Европа“ – в зоната около Дунав мост/ – гр. Русе
 11. К.л. № 1392 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе
 12. К.л. № 1403 Приемане на обръщение от Общински съвет – Русе до Министерски съвет на Република България относно предприемане на действия за проектиране и изграждане на автомагистрала, свързваща гр.Русе и гр. Варна
 13. К.л. № 1405 Предоставяне на информация за текущото изпълнение по бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Русе към 30.06.2023 г.
 14. К.л. № 1406 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 15. К.л. № 1409 Договор за концесия на подлеза на „Печатни платки“
 16. К.л. № 1418 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, насрочено за 28.09.2023 г.
 17. К.л. № 1430 Изменение на Решение № 1418, прието от Общински съвет – Русе, по Протокол № 50 / 13.07.2023 г.
 18. Други

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Йовчо Смилов/