Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал.1, чл.52, ал.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам съвместно заседание на постоянните комисии по Образование, наука и иновации и Законност, обществен ред и сигурност, което ще се проведе на 12.10.2023 г. от 15:00 часа в Заседателна зала, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ „Отец Паисий“ – с.Тетово, ОУ „Георги Стойков Раковски“ – с.Ново село и ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с.Семерджиево.

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ

Председател на Общински съвет – Русе