Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 12.12.2023 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 1 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
  2. К.л. № 2 Приемане решение за промяна на зоните на гр. Русе, определени с Решение №503 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №29/27.02.1998г.
  3. К.л. № 3 Приемане на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2023-2027 г.
  4. К.л. № 9 Провеждане на процедура по чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост
  5. К.л. № 30 Запазване предназначението на земеделска територия на ПИ 63427.182.34 и ПИ 63427.182.36, в землището на град Русе, община Русе, област Русе, местност „Над линията“ за изграждане на обект: „ Два нови корпуса за домуващи в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“
  6. К.л. № 34 Одобряване на партньорско споразумение за реализиране на Проект BG BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.
  7. К.л. № 37 Корекция на бюджета на Община Русе за 2023 г.
  8. К.л. № 39 Правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност” (СЗ ”ИООРС”) при Община Русе
  9. К.л. № 40 Одобряване на нова структура и обща численост на дейност „Общинска администрация“, в сила от 15.01.2024 г.
  10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Алисе Муртезова/