Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

            На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 14.12.2023 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 1 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
 2. К.л. № 2 Приемане решение за промяна на зоните на гр. Русе, определени с Решение №503 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №29/27.02.1998г.
 3. К.л. № 3 Приемане на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2023-2027 г.
 4. К.л. № 22 Одобряване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), Изменение на план за улична регулация (ИПУР) на бул. „Гоце Делчев“ по плана на гр. Русе
 5. К.л. № 25 Премахване на сграда с идентификатор 63427.7.273.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, разположена в общински имот с идентификатор 63427.7.273 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе
 6. К.л. № 28 Изменение на Решение № 1418, прието от Общински съвет – Русе, по Протокол № 50 / 13.07.2023 г.
 7. К.л. № 34 Одобряване на партньорско споразумение за реализиране на Проект BG BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.
 8. К.л. № 35 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на комуникационно-транспортен план за ПИ 63427.268.49 в м. „Мерата“, землище на гр. Русе
 9. К.л. № 37 Корекция на бюджета на Община Русе за 2023 г.
 10. К.л. № 39 Правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност” (СЗ ”ИООРС”) при Община Русе
 11. К.л. № 40 Одобряване на нова структура и обща численост на дейност „Общинска администрация“, в сила от 15.01.2024 г.
 12. Други

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Емил Денков/