Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

              На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе нa 12.12.2023 г. от 15:30 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 1 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
 2. К.л. № 2 Приемане решение за промяна на зоните на гр. Русе, определени с Решение №503 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №29/27.02.1998г.
 3. К.л. № 3 Приемане на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2023-2027 г.
 4. К.л. № 5 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7 
 5. К.л. № 8 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ   
 6. К.л. № 11 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 02796.504.24, 02796.504.25, 02796.504.26, намиращи се в местност „Над село“, в землището на с. Басарбово, община Русе
 7. К.л. № 12 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.150.764, намиращ се в местност „Краманлийка“, община Русе
 8. К.л. № 13 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 65348.68.174, намиращ се в местност „Люцерните“, с. Сандрово, община Русе
 9. К.л. № 14 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 51679.170.7, намиращ се в местност „Дрибака“, в землището на с. Николово, община Русе
 10. К.л. № 15 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.705, намиращ се в местност „Касева чешма“, община Русе
 11. К.л. № 16 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.482, намиращ се в местност „Касева чешма“, община Русе
 12. К.л. № 17 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.169.339, намиращ се в местност „Гълъбец“, община Русе
 13. К.л. № 18 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 63427.278.21 и 63427.279.14, намиращи се в местност „Арнаут дере“, град Русе, община Русе
 14. К.л. № 19 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2026, намиращ се в местност „Караач“, община Русе
 15. К.л. № 20 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2223, намиращ се в местност „Караач“, община Русе
 16. К.л. № 21 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –  трасе на довеждащ електропровод до  ПИ 63427.153.1970 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
 17. К.л. № 22 Одобряване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), Изменение на план за улична регулация (ИПУР) на бул. „Гоце Делчев“ по плана на гр. Русе
 18. К.л. № 23 Допусната явна фактическа грешка в Решение № 1491, прието с Протокол № 52/21.09.2023г. на Общински съвет – Русе
 19. К.л. № 25 Премахване на сграда с идентификатор 63427.7.273.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, разположена в общински имот с идентификатор 63427.7.273 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе
 20. К.л. № 26 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Сандрово, Община Русе , местност „Лозята“
 21. К.л. № 27 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, Община Русе, местност  „ДЗС-птичарника“
 22. К.л. № 29 Промяна на начина на трайно ползване на земеделски земи – публична общинска собственост, намиращи се в местността „Кабаклъка“, землище на град Русе, от „пасище“ в „ За селскостопански, горски, ведомствен път “
 23. К.л. № 30 Запазване предназначението на земеделска територия на ПИ 63427.182.34 и ПИ 63427.182.36, в землището на град Русе, община Русе, област Русе, местност „Над линията“ за изграждане на обект: „ Два нови корпуса за домуващи в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“
 24. К.л. № 34 Одобряване на партньорско споразумение за реализиране на Проект BG BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.
 25. К.л. № 35 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на комуникационно-транспортен план за ПИ 63427.268.49 в м. „Мерата“, землище на гр. Русе
 26. К.л. № 36 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „ДЗС“, ул. „Церова гора“ №3
 27. К.л. № 37 Корекция на бюджета на Община Русе за 2023 г.
 28. К.л. № 39 Правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност” (СЗ ”ИООРС”) при Община Русе
 29. К.л. № 40 Одобряване на нова структура и обща численост на дейност „Общинска администрация“, в сила от 15.01.2024 г.
 30. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

             /арх. Калоян Тончев/