Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе нa 18.01.2024 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 41 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 2. К.л. № 42 Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. и на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2024 г.
 3. К.л. № 44 Утвърждаване списъци на общински жилища на основание чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост
 4. К.л. № 50 Програма за 63. МФ “Мартенски музикални  дни” Русе 2024
 5. К.л. № 51 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2024 г.
 6. К.л. № 52 Приемане на Отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на община Русе за 2023 година
 7. К.л. № 53 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2024 година
 8. К.л. № 55 Одобряване на партньорско споразумение за реализиране на процедура BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 и със средства от държавния бюджет за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво през 2024 г.
 9. К.л. № 62 Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2024 г.
 10. К.л. № 63 Изменение на „Списък на жилищата за продажба“ и извършване на продажба на допълнително определени общински жилища
 11. К.л. № 64 Определяне на продажна цена за продан жилищен имот
 12. К.л. № 65 Откриване на процедура за учредяване право на пристрояване на „пристройка – покрита товарна рампа към съществуваща двуетажна административна сграда“
 13. К.л. № 66 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, находящ се в землището на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, местност „Калето“
 14. К.л. № 67 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, находящ се в с. Долно Абланово, община Русе
 15. К.л. № 68 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, представляващ УПИ V-1765 в кв.39 по регулационния план на с. Николово, община Русе
 16. К.л. № 69 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, представляващ УПИ II-1692 кв.106 по регулационния план на с. Николово, община Русе
 17. К.л. № 70 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, с адрес: гр. Мартен, община Русе, ул. „Страхил войвода“ № 52 и № 54
 18. К.л. № 71 Продажба на общински поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Омайниче“ по чл.35, ал.1 от ЗОС 
 19. К.л. № 72 Продажба на общински поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Явор“ по чл.35, ал.1 от ЗОС 
 20. К.л. № 73 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект: „Лятна кухня“ върху имот – ЧОС, намиращ се в с. Сандрово, ул. „Ясна поляна“
 21. К.л. № 74 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация от ПИ 63427.9.1212, с площ от 12 кв.м., приобщен към УПИ II-509, в кв.40 по плана на кв. „Долапите“, гр. Русе
 22. К.л. № 75 Съгласие за продажба на общински недвижими имоти, представляващи придаваеми терени по улична регулация, с площ от 3,00 кв.м. /от ул. „Карлово“ – ПИ 63427.10.1045/ и 14,00 кв.м. /от ул. „Враца“ – ПИ 63427.10.799/, които да се придадат към УПИ V-1515,  в кв.156 по плана на града, представляващ ПИ с идентификатор 63427.10.1515 по кадастралната карта и кадастралните регистри / КККР/ на град Русе
 23. К.л. № 76 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на община Русе върху поземлен имот с идентификатор 63427.4.2035, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, община Русе, находящ се в гр. Русе, ул. „Лъкатник“ № 24
 24. К.л. № 81 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2023-2027
 25. К.л. № 84 Одобряване на Бизнес програма за управление и развитие на „Общински пазари” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 26. К.л. № 85 Одобряване на Бизнес план за развитието на „Общински транспорт Русе” ЕАД за периода 2024-2026 година
 27. К.л. № 87 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Диагностично- консултативен център 1 – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 28. К.л. № 88 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 29. К.л. № 89 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Медицински център 1 – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 30. К.л. № 90 Одобряване на Бизнес програма за развитие на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 31. К.л. № 91 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 32. К.л. № 92 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 33. К.л. № 93 Разходване на месечните отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г., съгласно разпоредбите на §26 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.;
 34. К.л. № 94 Приемане на декларация, относно частичното приемане на Република България в шенгенското пространство
 35. К.л. № 95 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе от недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Витоша“ №13
 36. К.л. № 96 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Конубунар“
 37. К.л. № 99 Откриване на процедура за продажба на недвижим имот – общинска собственост, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 24 кв.м. от улица от северозапад и 1 кв.м. от улица от югоизток, срещу прехвърляне на 2 кв.м. от южната страна,  към улица с цел прилагане на регулацията на новообразуван УПИ XL-1509 в кв. 10 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе
 38. К.л. № 100 Даряване на парична сума в полза на Русенска митрополия, необходима за консервация и реставрация на фасади на храм „Света Петка“ – Русе
 39. К.л. № 101 Одобрение за дарение на събраните финансови средства от празничният благотворителен концерт на Община Русе под наслов „Коледа в сърцето“ за подпомагане каузата на Фондация „Александър Русев“ за изграждане на водно – рехабилитационен център в Русе
 40. К.л. № 102 Одобряване на Споразумение за партньорство по програма „Space Camp Turkey” 2024-2027 г.
 41. К.л. № 103 Определяне размера на възнагражденията на кметовете на кметства в Община Русе, считано от 01.03.2024 г.
 42. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Валери Иванов/