Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Екология, което ще се проведе на 15.01.2024 г. от 15:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 41 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
  2. К.л. № 42 Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. и на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2024 г.
  3. К.л. № 56 Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.467 и парцеларен план за транспортен достъп до същия имот, местност „Конубунар“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Русе
  4. К.л. № 62 Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2024 г.
  5. К.л. № 81 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2023-2027
  6. К.л. № 93 Разходване на месечните отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г., съгласно разпоредбите на §26 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.;
  7. К.л. № 94 Приемане на декларация, относно частичното приемане на Република България в шенгенското пространство
  8. К.л. № 103 Определяне размера на възнагражденията на кметовете на кметства в Община Русе, считано от 01.03.2024 г.
  9. Други

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Мариян Димитров/