Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

              На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, което ще се проведе на 18.01.2024 г. от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.№ 24 Предоставяне безвъзмездно за управление на застроен УПИ III-822 в кв. 32, с площ от 1 522 кв.м.и УПИ I-821, отреден за спортен комплекс, кв.29,  по плана на с. Николово, Община Русе, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“
 2. К.л. № 41 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 3. К.л. № 42 Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. и на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2024 г.
 4. К.л. № 43 Провеждане на конкурс за управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД
 5. К.л. № 44 Утвърждаване списъци на общински жилища на основание чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост
 6. К.л. № 45 Изменение на Решение № 1370, прието с Протокол № 49/15.06.2023 г. на ОбС-Русе за даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”    
 7. К.л. № 46 Изменение на Решение № 1420, прието с Протокол № 50/13.07.2023 г. на ОбС-Русе за даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 8. К.л. № 47 Изменение на Решение № 1371, прието с Протокол № 49/15.06.2023 г. на ОбС-Русе за даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 9. К.л. № 48 Изменение на Решение № 1419, прието с Протокол № 50/13.07.2023 г. на ОбС-Русе за даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 10. К.л. № 49 Изменение на Решение № 1372, прието с Протокол № 49/15.06.2023 г. на ОбС-Русе за даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 11. К.л. № 50 Програма за 63. МФ “Мартенски музикални  дни” Русе 2024
 12. К.л. № 51 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2024 г.
 13. К.л. № 52 Приемане на Отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на община Русе за 2023 година
 14. К.л. № 53 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2024 година
 15. К.л. № 54 Приемане на годишен отчет за дейността на ОбСНВ Русе за 2023 г.
 16. К.л. № 55 Одобряване на партньорско споразумение за реализиране на процедура BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 и със средства от държавния бюджет за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво през 2024 г.
 17. К.л. № 56 Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.467 и парцеларен план за транспортен достъп до същия имот, местност „Конубунар“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Русе
 18. К.л. № 57 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.166.320, намиращ се в местност „Астарджийка“, община Русе
 19. К.л. № 58 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.160.325, намиращ се в местност „Мерата“, община Русе
 20. К.л. № 59 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 51679.503.285, намиращ се в местност „Дрибак 6“, с. Николово, община Русе
 21. К.л. № 60 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.314, намиращ се в местност „Касева чешма“, община Русе
 22. К.л. № 61 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2023 г.
 23. К.л. № 62 Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2024 г.
 24. К.л. № 63 Изменение на „Списък на жилищата за продажба“ и извършване на продажба на допълнително определени общински жилища
 25. К.л. № 64 Определяне на продажна цена за продан жилищен имот
 26. К.л. № 65 Откриване на процедура за учредяване право на пристрояване на „пристройка – покрита товарна рампа към съществуваща двуетажна административна сграда“
 27. К.л. № 66 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, находящ се в землището на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, местност „Калето“
 28. К.л. № 67 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, находящ се в с. Долно Абланово, община Русе
 29. К.л. № 68 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, представляващ УПИ V-1765 в кв.39 по регулационния план на с. Николово, община Русе
 30. К.л. № 69 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, представляващ УПИ II-1692 кв.106 по регулационния план на с. Николово, община Русе
 31. К.л. № 70 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, с адрес: гр. Мартен, община Русе, ул. „Страхил войвода“ № 52 и № 54
 32. К.л. № 71 Продажба на общински поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Омайниче“ по чл.35, ал.1 от ЗОС 
 33. К.л. № 72 Продажба на общински поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Явор“ по чл.35, ал.1 от ЗОС 
 34. К.л. № 73 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект: „Лятна кухня“ върху имот – ЧОС, намиращ се в с. Сандрово, ул. „Ясна поляна“
 35. К.л. № 74 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация от ПИ 63427.9.1212, с площ от 12 кв.м., приобщен към УПИ II-509, в кв.40 по плана на кв. „Долапите“, гр. Русе
 36. К.л. № 75 Съгласие за продажба на общински недвижими имоти, представляващи придаваеми терени по улична регулация, с площ от 3,00 кв.м. /от ул. „Карлово“ – ПИ 63427.10.1045/ и 14,00 кв.м. /от ул. „Враца“ – ПИ 63427.10.799/, които да се придадат към УПИ V-1515,  в кв.156 по плана на града, представляващ ПИ с идентификатор 63427.10.1515 по кадастралната карта и кадастралните регистри / КККР/ на град Русе
 37. К.л. № 76 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на община Русе върху поземлен имот с идентификатор 63427.4.2035, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, община Русе, находящ се в гр. Русе, ул. „Лъкатник“ № 24
 38. К.л. № 77 Учредяване право на надстрояване на съществуваща сграда в имот ЧОС, находящ се в гр. Русе, кв. „Дружба 2“, ул. „Мальовица“
 39. К.л. № 78 Предоставяне за безвъзмездно управление на едноетажна масивна сграда – общинска собственост, намираща се в с. Семерджиево, община Русе
 40. К.л. № 79 Промяна на начина на трайно ползване на земеделска земя – ПОС, намираща се в землището на град Русе, местност „Лагера“, от „пасище“  в „друг вид земеделска земя“
 41. К.л. № 80 Изразяване на предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 63427.80.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с адрес на поземления имот: град Русе, местност „Слатина“, целият с площ 1177 кв., крайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище
 42. К.л. № 81 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2023-2027
 43. К.л. № 82 Отдаване под наем на част от терен – частна общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“
 44. К.л. № 83 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ 
 45. К.л. № 84 Одобряване на Бизнес програма за управление и развитие на „Общински пазари” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 46. К.л. № 85 Одобряване на Бизнес план за развитието на „Общински транспорт Русе” ЕАД за периода 2024-2026 година
 47. К.л. № 86 Придобиване правото на собственост от страна на Община Русе върху движима вещ – собственост на частно лице, по реда на чл. 34, ал. 2, от ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе 
 48. К.л. № 87 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Диагностично- консултативен център 1 – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 49. К.л. № 88 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 50. К.л. № 89 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Медицински център 1 – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 51. К.л. № 90 Одобряване на Бизнес програма за развитие на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 52. К.л. № 91 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 53. К.л. № 92 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 54. К.л. № 93 Разходване на месечните отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г., съгласно разпоредбите на §26 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.;
 55. К.л. № 94 Приемане на декларация, относно частичното приемане на Република България в шенгенското пространство
 56. К.л. № 95 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе от недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Витоша“ №13
 57. К.л. № 96 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Конубунар“
 58. К.л. № 97 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на четири броя  гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Дружба“ 3
 59. К.л. № 98 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на два броя  гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг“ 
 60. К.л. № 99 Откриване на процедура за продажба на недвижим имот – общинска собственост, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 24 кв.м. от улица от северозапад и 1 кв.м. от улица от югоизток, срещу прехвърляне на 2 кв.м. от южната страна,  към улица с цел прилагане на регулацията на новообразуван УПИ XL-1509 в кв. 10 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе
 61. К.л. № 100 Даряване на парична сума в полза на Русенска митрополия, необходима за консервация и реставрация на фасади на храм „Света Петка“ – Русе
 62. К.л. № 101 Одобрение за дарение на събраните финансови средства от празничният благотворителен концерт на Община Русе под наслов „Коледа в сърцето“ за подпомагане каузата на Фондация „Александър Русев“ за изграждане на водно – рехабилитационен център в Русе
 63. К.л. № 102 Одобряване на Споразумение за партньорство по програма „Space Camp Turkey” 2024-2027 г.
 64. К.л. № 103 Определяне размера на възнагражденията на кметовете на кметства в Община Русе, считано от 01.03.2024 г.
 65. Одобряване на проект на допълнено Споразумение за партньорство между Община Русе, в качеството на партньор и „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД, в качеството на кандидат, във връзка с кандидатстването и изпълнението на предложение за изпълнение на инвестиция „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за „Индустриален парк ЛВЗ“, гр. Русе, в т.ч. обновяване на сградния фонд“ по процедура BG-RRP-3.007: „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“ с финансиране по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост
 66. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              

                                       /Анатоли Станев/