Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 16.01.2024 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 41 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 2. К.л. № 42 Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. и на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2024 г.
 3. К.л. № 43 Провеждане на конкурс за управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД
 4. К.л. № 44 Утвърждаване списъци на общински жилища на основание чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост
 5. К.л. № 54 Приемане на годишен отчет за дейността на ОбСНВ Русе за 2023 г.
 6. К.л. № 55 Одобряване на партньорско споразумение за реализиране на процедура BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 и със средства от държавния бюджет за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво през 2024 г.
 7. К.л. № 62 Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2024 г.
 8. К.л. № 81 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2023-2027
 9. К.л. № 87 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Диагностично- консултативен център 1 – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 10. К.л. № 88 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 11. К.л. № 89 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Медицински център 1 – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 12. К.л. № 90 Одобряване на Бизнес програма за развитие на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 13. К.л. № 91 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 14. К.л. № 92 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 15. К.л. № 94 Приемане на декларация, относно частичното приемане на Република България в шенгенското пространство
 16. К.л. № 103 Определяне размера на възнагражденията на кметовете на кметства в Община Русе, считано от 01.03.2024 г.
 17. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Алисе Муртезова/