Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

            На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 18.01.2024 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 41 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 2. К.л. № 42 Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. и на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2024 г.
 3. К.л. № 62 Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2024 г.
 4. К.л. № 80 Изразяване на предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 63427.80.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с адрес на поземления имот: град Русе, местност „Слатина“, целият с площ 1177 кв., крайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище
 5. К.л. № 81 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2023-2027
 6. К.л. № 84 Одобряване на Бизнес програма за управление и развитие на „Общински пазари” ЕООД за периода 2024 – 2026 година
 7. К.л. № 85 Одобряване на Бизнес план за развитието на „Общински транспорт Русе” ЕАД за периода 2024-2026 година
 8. К.л. № 93 Разходване на месечните отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г., съгласно разпоредбите на §26 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.;
 9. К.л. № 94 Приемане на декларация, относно частичното приемане на Република България в шенгенското пространство
 10. К.л. № 103 Определяне размера на възнагражденията на кметовете на кметства в Община Русе, считано от 01.03.2024 г.
 11. Одобряване на проект на допълнено Споразумение за партньорство между Община Русе, в качеството на партньор и „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД, в качеството на кандидат, във връзка с кандидатстването и изпълнението на предложение за изпълнение на инвестиция „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за „Индустриален парк ЛВЗ“, гр. Русе, в т.ч. обновяване на сградния фонд“ по процедура BG-RRP-3.007: „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“ с финансиране по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост
 12. Други

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Емил Денков/