Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

       На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси, което ще се проведе на 17.01.2024 г. от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 41 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
  2. К.л. № 42 Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. и на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2024 г.
  3. К.л. № 50 Програма за 63. МФ “Мартенски музикални  дни” Русе 2024
  4. К.л. № 51 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2024 г.
  5. К.л. № 62 Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2024 г.
  6. К.л. № 81 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2023-2027
  7. К.л. № 94 Приемане на декларация, относно частичното приемане на Република България в шенгенското пространство
  8. К.л. № 100 Даряване на парична сума в полза на Русенска митрополия, необходима за консервация и реставрация на фасади на храм „Света Петка“ – Русе
  9. К.л. № 103 Определяне размера на възнагражденията на кметовете на кметства в Община Русе, считано от 01.03.2024 г.
  10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Орлин Дяков/