Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

       На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Младежта и спорта, което ще се проведе на 17.01.2024 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.№ 24 Предоставяне безвъзмездно за управление на застроен УПИ III-822 в кв. 32, с площ от 1 522 кв.м.и УПИ I-821, отреден за спортен комплекс, кв.29,  по плана на с. Николово, Община Русе, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“
 2. К.л. № 41 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 3. К.л. № 42 Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. и на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2024 г.
 4. К.л. № 52 Приемане на Отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на община Русе за 2023 година
 5. К.л. № 53 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2024 година
 6. К.л. № 54 Приемане на годишен отчет за дейността на ОбСНВ Русе за 2023 г.
 7. К.л. № 61 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2023 г.
 8. К.л. № 62 Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2024 г.
 9. К.л. № 81 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2023-2027
 10. К.л. № 82 Отдаване под наем на част от терен – частна общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“
 11. К.л. № 94 Приемане на декларация, относно частичното приемане на Република България в шенгенското пространство
 12. К.л. № 101 Одобрение за дарение на събраните финансови средства от празничният благотворителен концерт на Община Русе под наслов „Коледа в сърцето“ за подпомагане каузата на Фондация „Александър Русев“ за изграждане на водно – рехабилитационен център в Русе
 13. К.л. № 103 Определяне размера на възнагражденията на кметовете на кметства в Община Русе, считано от 01.03.2024 г.
 14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Пламен Рашев/