Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

              На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Образование, наука, иновации и дигитализация, което ще се проведе на 17.01.2024 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 41 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 2. К.л. № 42 Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. и на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2024 г.
 3. К.л. № 52 Приемане на Отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на община Русе за 2023 година
 4. К.л. № 53 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2024 година
 5. К.л. № 54 Приемане на годишен отчет за дейността на ОбСНВ Русе за 2023 г.
 6. К.л. № 61 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2023 г.
 7. К.л. № 62 Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2024 г.
 8. К.л. № 81 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2023-2027
 9. К.л. № 94 Приемане на декларация, относно частичното приемане на Република България в шенгенското пространство
 10. К.л. № 102 Одобряване на Споразумение за партньорство по програма „Space Camp Turkey” 2024-2027 г.
 11. К.л. № 103 Определяне размера на възнагражденията на кметовете на кметства в Община Русе, считано от 01.03.2024 г.
 12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Росица Георгиева/